توضیحات مختصر تاریخ شروع هدف شناسه نسخه
1400/08/15 اجرای فاز اول متاورس رنگ V1.1.1
1401/08/15 اجرای دیزاین و مدال ها V1.1.2
1401/09/01 اجرای نقشه متارنگ و بومی سازی آن V1.1.3
1401/09/10 اجرای آواتارهای سه بعدی V1.1.4
1401/09/28 اجرای یادمان مزار شهدای گمنام قزوین و ساخت مدال مربوط به شهدا V1.1.5