car!

اولین زمین متارنگ

QA31

:نام آبادی

ایران,قزوین,قزوین,منطقه 3

:واقع در

1401/03/04

:تاریخ انتشار

1572

:کل زمین ها

1188

:تعداد املاک مسکونی

1188

:تعداد املاک تجاری

14

:تعداد املاک آموزشی

3

:تعداد مراکز مذهبی

2

:تعداد مراکز فرهنگی

36

:تعداد مراکز اداری و انتظامی

1

:تعداد مراکز گردشگری

1

:تعداد مراکز بهداشتی

2

:تعداد نمایشگاه ها

6

:تعداد پارکینگ ها

12

:تعداد پارک ها

نمونه ای از صفحه نخست بازی

اخرین مقالات اپلود شده